Начало Проект в помощ на ученици и родители

Проект в помощ на ученици и родители ПДФ Печат
Сряда, 01 Март 2017 19:22

Стартира продължение на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” BG05M2OP001-2.001 на МОН в периода 2016-2017 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта на проекта е да се създаде интегрирана система за реализация и заетост по придобитата квалификация на завършващите средно образование в съответствие с изискванията на пазара на труда.

Модулът „Училище - пазар на труда" се създава към Националния портал за кариерно ориентиране. Той ще подпомага трудовата и професионалната реализация на завършващите средно образование. В него ще откриете характеристики и профили на професиите, ще ви помогне в избора на училище и бъдеща професия.

 

Повече информация на http://orientirane.mon.bg.